Hang- en sluittechniek Zutphen, gevestigd aan de Emmerikseweg 60, 7204 SN te Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik, Niels Kerkhoven, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Hang- en sluittechniek Zutphen. Ik ben te bereiken via info@sluitgoed.nl, 0575-57 41 48 of 06-250 66 654.
Hang- en sluittechniek Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of de intentie heeft gebruik te maken van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt en bewaard:

 • Uw voor- en achternaam.
 • Uw geslacht.
 • Uw adresgegevens.
 • Uw telefoonnummer(s).
 • Uw E-mailadres.

Verder verwerk, verzamel en bewaar ik gegevens die betrekking hebben op uw woning, erf of pand t.b.v. uit te voeren werkzaamheden of klus(sen). Deze gegevens zijn nodig om u te kunnen adviseren en informeren, er over te kunnen communiceren, te kunnen offreren, te kunnen factureren en om u van service en/of garantie te voorzien op langere termijn. Deze gegevens kunnen bestaan uit onder andere aantekeningen, invullijsten en beeldmateriaal. De gegevens zijn verbonden aan uw persoonsgegevens en worden als zodanig bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Hang- en sluittechniek Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met u te kunnen te kunnen communiceren via telefoon, e-mail, sms of andere tekst verzendmethoden, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten bij u uit te kunnen voeren en producten bij u af te (laten) leveren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten indien dat voor uw belang is of ik anderszins nodig acht.
 • Om uw betaling te kunnen afhandelen.
 • Om contact met u te kunnen leggen t.b.v. een periodieke controle en/of onderhoudsbeurt aan hang- en sluitwerk aan uw woning of pand, uitsluitend als wij daarover afspraken hebben gemaakt of als u mij daarom verzoekt.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief of anderszins relevante informatie.
 • Om u van service te kunnen voorzien bij klachten of gebreken, ook als deze jaren later ontstaan. Het bewaarde dossier zorgt voor juiste informatievoorziening waardoor ik u bijvoorbeeld gemakkelijker een coulanceregeling kan aanbieden als dit van toepassing is, of anderszins adequater van dienst kan zijn.
 • Ook worden persoonsgegevens verwerkt als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Hang- en sluittechniek Zutphen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de voornoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard met een maximum van 12 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Hang- en sluittechniek Zutphen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hang- en sluittechniek Zutphen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken.

Hang- en sluittechniek Zutphen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website (laten) optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websitegebruik door jongeren onder de 16 jaar.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@sluitgoed.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hang- en sluittechniek Zutphen. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van een werk, een service en/of dienst die ik in uw opdracht verleen of moet gaan verlenen.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sluitgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Voor klachten en meer informatie kunt u zich wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd.

Hang- en sluittechniek Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op: info@sluitgoed.nl of 06-250 66 654.

Te allen tijde houd ik me het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement.